O NÁS


Posláním ústavu je koordinované řešení problémů na regionálním trhu práce, podpora zaměstnanosti, vzdělávání a
tvorby strategií pro pracovní trh.

Hlavní činnost je zaměřena zejména na: 
a) prosazování oprávněných zájmů členů, zejména těch, které jsou společné a v souladu se strategickými
dokumenty Zlínského kraje a Dohodou o spolupráci -Paktem zaměstnanosti Zlínského kraje.

b) podporu rozvoje spolupráce, propojení politik a strategických aktivit v oblasti trhu práce, zaměstnanosti a vzdělávání pro pracovní trh, přispívajících k rozvoji ekonomiky a konkurenceschopnosti Zlínského kraje 

c) podíl na tvorbě a řešení úkolů souvisejících s tvorbou, aktualizací a realizací rozvojových strategií Zlínského kraje, tj. na opatřeních, projektech a souvisejících dokumentech.

Orgány ústavu jsou:

a) správní rada:

Ing. Robert Zatloukal

Ing. Ivona Huňková
Ing. Jan Gottfried
       Vlastislav Čech

b) dozorčí rada:

Ing. Tomáš Dudák

Ing. Daniel Hruška
Ing. Rudolf Fojtík

c) ředitelka:

Renata BrázdilováAbout us

The mission of the Institute is to coordinate the problems of the regional labour market, to promote employment,
education and training strategies for the labour market.


The main activity is focused on:
a) promoting the legitimate interests of members, in particular those which are common to and in compliance with strategic documents of the Zlín Region and the Cooperation Agreement – Employment Pact of the Zlín Region.
 
b) supporting the development of cooperation, interconnection of policies and strategic activities in the field of labour market, employment and education for the labour market contributing to the development of the economy and competitiveness of the Zlín Region.

c) participation in the creation and solution of tasks related to the creation, updating and implementation of
development strategies of the Zlín Region, i.e. on measures, projects and related documents.

Organs of the Institute:
 a) Board of Directors:

Ing. Robert Zatloukal

Ing. Ivona Huňková
Ing. Jan Gottfried
       Vlastislav Čech

b) Supervisory Board:

Ing. Tomáš Dudák
Ing. Daniel Hruška
Ing. Rudolf Fojtík

c) Director:
Renata Brázdilová
Copyright © 2017 | INSTITUTKHKZK | Design: barbaradesign.cz | Code: horak.cx