AKTUALITY

Vloženo: 15. března 2022
Naše milé Zlínsko, kam máš s trhem práce nakročeno?

Trh práce je jedna z mála oblastí, se kterou se v průběhu svého života setká každý člověk. Ať už v roli zaměstnavatele hledajícího vhodného kandidáta na volnou pozici v jeho společnosti, nebo v roli opačné, člověka hledajícího odpovídající zaměstnání. Vývoj se dotýká všech oblastí, zaměstnání nevyjímaje. Některé profese zanikají, zároveň však vznikají nové obory, které přinášejí zaměstnání nová. Firmy tak čelí velmi rychle se měnícímu prostředí. S komplexním problémem, jakým je technologický růst a navazující polarizace pracovních trhů, je potřeba systematicky pracovat. Nemění se totiž pouze parametr práce, je třeba tomu přizpůsobit i vzdělávání. Projekt Predikce trhu práce – KOMPAS (reg. č.: CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_122/0006097“), je v rámci Operačního programu Zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Nabízí řešení nejen nedostatku regionálních informací o trhu práce, ale především chybějící implementační systémy výstupů z těchto činností do vzdělávacích, inovačních a rozvojových politik v krajích. 

Proč vznikl?
Projekt byl vytvořen především jako odpověď na požadavek disponovat systémem pro předvídání změn na trhu práce, včetně předvídání kvalifikačních potřeb. Vytváří udržitelný systém predikcí a monitoringu trhu práce. Propojuje národní a regionální úroveň a jeho výsledky reflektují podstatné dopady technologických trendů na trh práce a specifika regionálního vývoje. 

Na čem staví?
Základními pilíři systému predikcí trhu práce je sběr dat, informací a jejich zpracování, tvorba prognóz, pravidelná verifikace všech predikovaných úrovní a skupin a samozřejmě prezentace výstupů. 

Co nabízí?
Nejenom na zlínském trhu práce, ale v celém Česku chybí kvalifikovaní pracovníci. Jeden z trendů, který je tu již několik let, se dále prohlubuje. Kvůli demografickému složení obyvatelstva máme menší počet vysokoškolských studentů, kteří vycházejí ze škol, což vytváří dodatečné napětí na pracovním trhu. V regionálních predikcích systém hodnotí trh práce a jeho vývoj. Umožňuje vytvoření informačního nástroje pro rozvoj malých a středních podniků. Poskytuje informace o budoucích potřebách zaměstnavatelů s ohledem na probíhající demografický vývoj v ČR. 

Lepší zacílení na vzdělávací strukturu v kraji nabízí predikce vzdělanostních skupin představující jejich vzdělanostní vývoj. Výstupy systému lze implementovat do vzdělávacích, inovačních a rozvojových politik v kraji. A velkou podporou může být také při práci kariérových poradců, prostřednictvím odhadů napětí na pracovním trhu. 

Odvětvové predikce ukazují vývoj ekonomických odvětví a poskytují tak možnost včasné identifikace nových příležitostí a vznikajících rizik na trhu práce. 

Predikce profesních skupin umožňuje hodnocení vývoje profesních skupin a díky tomu může vést ke zkvalitňování adaptability pracovních sil při měnících se podmínkách na trhu práce. 

< ZPĚT
Copyright © 2017 | INSTITUTKHKZK | Design: barbaradesign.cz | Code: horak.cx